کلمه کلیدی را تایپ کنید

اخبار صنعت

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته پنجم خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته پنجم خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۵۱۷۷۳.۵ ريال اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۴۶۶۱۴ ريال اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۴۴۱۵۷ ريال اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۴۸۶۳۲ ريال اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۴۹۶۳۸ ريال اعلام شد.

عدم اعلام قیمت محصولات پتروشیمی در هفته ی دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

عدم اعلام قیمت محصولات پتروشیمی در هفته ی دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد که با توجه به تعطیلات پیش رو ، قیمت محصولات پتروشیمی هفته آینده اعلام نخواهد شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۴۵۲۷۵ ريال اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ ، بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۴۵۶۱۴.۵ ريال اعلام شد.