کلمه کلیدی را تایپ کنید

انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات به شرح ذیل می باشد.

انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

 

انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱)

نام گرید : PARS PET-Amorphous Chips

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۲)

نام گرید : PARS PET-BG732

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۳)

نام گرید : PARS PET-BG761

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۴)

نام گرید : (PARS PET-TG641 (Super Bright

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۵)

نام گرید : (PARS PET-TG645 (Semi Dull

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۶)

نام گرید : PARS PET-TG641 (Semi Dull)

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۷)

نام گرید : PARS PET-BG785

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۸)

نام گرید : PARS PET-BG800

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۹)

نام گرید : PARS PET-BG805

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۰)

نام گرید : PARS PET-BG781

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۱)

نام گرید : PARS PET-BG821

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری ، ظرف نگه دارنده یا مخزن


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۲)

نام گرید : PARS PET-BG825

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۳)

نام گرید : PARS PET-BG841

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : قالب گیری بادی

کاربردها : بطری


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۴)

نام گرید : (Pars PET TG-640 (MOD-SD

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف، نخ یکسره، الیاف Staple ، نخ یکسره، نخ های بسیار ظریف

ویژگی ها : قابلیت ذوب ریسی با سرعت های بالا


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۵)

نام گرید : PARS PET-BG845

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۶)

نام گرید : (Pars PET TG-640 (MOD-SB

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف، نخ یکسره، الیاف Staple ، نخ های بسیار ظریف

ویژگی ها : قابلیت ذوب ریسی با سرعت های بالا


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۷)

نام گرید : (Pars PET TG-640 (HB

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف، نخ یکسره، الیاف Staple


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۸)

نام گرید : PARS PET-TG621 (Semi Dull)

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

ویژگی ها : _


انواع گریدهای پلی اتیلن ترفتالات

۱۹)

نام گرید : (PARS PET-TG645 (Super Bright

تولید کننده : پتروشیمی شهید تندگویان

دسته ها : پلیمر ، ترموپلاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات

فرآبند ها : نساجی

کاربردها : الیاف

 

منبع : بورس کالای ایران

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند