کلمه کلیدی را تایپ کنید

آمار معاملات مواد پلیمری ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

آمار معاملات مواد پلیمری ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

آمار معاملات مواد پلیمری ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز یکشنبه به شرح ذیل می باشد .

آمار معاملات مواد پلیمری ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

آمار معاملات مواد پلیمری 15 دی ماه 1398

اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.

به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید ۱۵۴۰ (پلی استایرن معمولی) در تاریخ ۲۲ ام دی ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :

۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۱۵ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۲ ام دی ماه ۱۳۹۸)
۲- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۱۵ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۲ ام دی ماه ۱۳۹۸)

توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.

توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .

ردیف نام کالا تولید کننده تاریخ معامله عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) نوع قرارداد قیمت پایه عرضه پایین ترین قیمت پایانی بالاترین
۱ پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۲۰ ۰ نقدی ۱۱۴۹۱۷
۲ پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۰ ۰ نقدی ۱۰۷۸۶۵
۳ پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۹۸ ۲۲ ۲۲ نقدی ۱۱۲۷۳۸ ۱۱۲۷۳۸ ۱۱۲۷۳۸ ۱۱۲۷۳۸
۴ پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۰ ۰ نقدی ۱۱۴۹۱۷
۵ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ پتروپاک مشرق زمین ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۹۸ ۲۲ ۲۲ سلف ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۷۳۰۲
۶ پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲۵ ۰ ۰ نقدی ۱۰۰۷۹۳
۷ پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۹۸ ۲۲ ۲۲ نقدی ۱۱۲۷۳۸ ۱۱۲۷۳۸ ۱۱۲۷۳۸ ۱۱۲۷۳۸
۸ پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲۸۰ ۰ ۰ نقدی ۱۱۲۷۳۸
۹ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ پتروپاک مشرق زمین ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۴۴ ۴۴ سلف (مچینگ) ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۷۳۰۲
۱۰ پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۶۰ ۰ ۰ نقدی ۱۰۶۲۳۰
۱۱ پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲۰۵ ۲۴۵ ۲۰۵ نقدی ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۶۸۰ ۱۰۸۷۸۰ ۱۰۹۰۲۴
۱۲ پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۴۴ ۴۴ نقدی (مچینگ) ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴
۱۳ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۹۰۲ ۱۱۳۳ ۹۰۲ سلف ۱۱۷۳۰۲ ۱۱۸۳۷۹ ۱۱۸۷۲۲ ۱۲۰۱۱۹
۱۴ پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پترو کیهان ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۱۰ ۱۰ نسیه (مچینگ) ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴
۱۵ پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۵ ۱۳۰ ۱۰۰ نقدی ۱۰۸۴۰۹ ۱۰۸۴۰۹ ۱۰۸۴۰۹ ۱۰۸۴۰۹
۱۶ پلی استایرن معمولی ۳۲N توليدی پلاستيک ايسين ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۱۰ نقدی ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۷ ۱۰۸۲۹۹
۱۷ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۲۲/۵ ۲۲/۵ نقدی (مچینگ) ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸
۱۸ پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ آرتان پترو کیهان ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲۵۰ ۱۲۰ ۱۲۰ نسیه ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴
۱۹ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰۱ ۹۱۳ ۸۰۳ نقدی ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸
۲۰ پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۱۰ ۰ ۰ نقدی ۱۱۲۱۹۳
۲۱ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴۷۲/۵ ۹۰ ۹۰ نقدی ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸
۲۲ پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۲۰ ۲۰ نقدی (مچینگ) ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷
۲۳ پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ نقدی ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷
۲۴ پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۳۰۰ ۶۰ ۶۰ نقدی ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷ ۱۱۴۹۱۷
۲۵ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۱۹۸ ۱۹۸ نقدی (مچینگ) ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸ ۱۰۹۳۸۸
۲۶ پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ پتروپاک مشرق زمین ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۶۶ ۲۲ ۲۲ نقدی ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴ ۱۰۸۲۹۴
۲۷ پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۰ ۰ نقدی ۱۱۴۹۱۷
۲۸ پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۱۰ ۱۰ نقدی (مچینگ) ۱۱۳۸۵۷ ۱۱۳۸۵۷ ۱۱۳۸۵۷ ۱۱۳۸۵۷
۲۹ پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۵۵ ۴۵ ۴۰ نقدی ۹۲۶۷۶ ۹۲۶۷۶ ۹۲۶۷۶ ۹۲۶۷۶
۳۰ پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۱۰ ۰ ۰ نقدی ۱۱۲۷۳۸
۳۱ پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۰ ۰ نقدی ۱۰۷۸۶۵
۳۲ پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰۰ ۳۰ ۳۰ نقدی ۱۱۳۸۵۷ ۱۱۳۸۵۷ ۱۱۳۸۵۷ ۱۱۳۸۵۷

منبع : بورس کالای ایران

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند