کلمه کلیدی را تایپ کنید

مهر ماه 1397

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی چهارم مهر ماه ۱۳۹۷

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی چهارم مهر ماه ۱۳۹۷

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی چهارم مهر ماه ۱۳۹۷، ( مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳الی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ) جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری ذیل به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی سوم مهر ماه ۱۳۹۷

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی سوم مهر ماه ۱۳۹۷

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی سوم مهر ماه ۱۳۹۷ ، ( مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ) جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری ذیل به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی دوم مهر ماه ۱۳۹۷

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی دوم مهر ماه ۱۳۹۷

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی دوم مهر ماه ۱۳۹۷ ، ( مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ) جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری ذیل به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .