کلمه کلیدی را تایپ کنید

اخبار

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۱ منتهی به یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ ،بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۷۲۴۴۰  ريال اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته اول آبان ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته اول آبان ماه ۱۴۰۱

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۱ ،بر اساس میانگین نرخ ارز معاملاتی در سامانه نیما ۲۷۱۵۲۰.۵  ريال اعلام شد.