کلمه کلیدی را تایپ کنید

آنالیز کالاهای پتروشیمی

مواد پلیمری و تولیدکنندگان

مواد پلیمری و تولیدکنندگان

مواد پلیمری و تولیدکنندگان بانیار پلیمر SE – 4000 SE – 3000 F – 2000 SE – 2000 SE – 1000 F – 1000 F – 4000 F – ۳۰۰۰ پتروشیمی اروند E – 6834 S – 7042 S – 6532 S – 5831 پتروشیمی ایلام F – 7000 HD – 2200J پتروشیمی آبادان S – 57 S – 70 S – 60 S – 65 مواد پلیمری و تولیدکنندگان پتروشیمی تخت جمشید TJPC – 1220 TJPC – 1712 TJPC –  ۱۵۰۲ پتروشیمی تخت جمشید پارس TJPS – G1551 پتروشیمی بندر امام SBR – 1712 S – 7054 SBR – 1502 S – 6558 SBR – 1500 S – 6058 LF – 0200 LH – 0075 HB – ۰۰۳۵ پتروشیمی… توضیحات بیشتر