کلمه کلیدی را تایپ کنید

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام لیست مواد پلیمری هفته ی سوم آذر ماه ۱۳۹۸، روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ جهت ثبت درخواست خرید مواد پلیمری به نکات ثبت درخواست توجه فرمائید .

اعلام لیست مواد پلیمری ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸
اعلام لیست مواد پلیمری 19 آذر ماه 1398
نکات خرید از تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و پلیمریشهرستان پردیس  :
  1. از اعضای محترم درخواست می گردد با توجه به مواد اولیه مورد نیاز مندرج توسط شما تولیدکننده گرامی هنگام تشکیل پرونده خود درتعاونی تامین نیاز صنایع شیمیایی و پلیمری شهرستان پردیس ، مواد پلیمری را انتخاب نمایید .
  2. از اعضای محترم خواشمند است با توجه به قوانین و مقررات بورس از جمله : فروش ، صادرات و انتقال مواد اولیه خریداری شده از بورس به هر نحوی از واحد تولیدی و یا ذخیره سازی مواد اولیه یاد شده بیش از نیاز مجاز خودداری فرمایید .
  3. خواهشمند است مواد مورد درخواست خود را پس از انتخاب به همراه قیمت پیشنهادی خود ، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد تعاونی با توجه به قیمت پایه اعلام شده توسط بورس کالا به واتس آپ تعاونی ارسال نمایید .
  4. پس از ارسال درخواست خود ، مبلغ پیش پرداخت تعیین شده توسط هیئت مدیره تعاونی تا ساعت ۱۱:۳۰ همان روز به شماره حساب بانک ملت تعاونی به صورت حضوری در شعبه بانک ملت پرداخت نمایید .
  5. تعاونی با سقف قیمت پیشنهادی شما در بورس کالا شرکت می نماید و در صورت عدم برنده شدن شما عضو محترم در بورس کالا مبلغ پش پرداختتان ظرف مدت ۴۸ ساعت بازگردانده می شود .
  6. توجه : قیمت پایانی پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، کارمزد تعاونی و هزینه ی بسته بندی در فاکتور شما عضو محترم اعلام می شود .
  7. هزینه کارمزد تعاونی مبلغ ۶۰۰ ريال به ازای هر کیلوگرم می باشد
  8.  توجه : پیام ارسالی بابت درخواست خرید مواد اولیه باید شامل : گرید مواد مورد نظر ، پتروشیمی تولیدکننده ، قیمت پیشنهادی و مقدار مورد درخواست باشد .
  9. خواهشمند است بلافاصله بعد از اعلام زمان دریافت مواد اولیه خریداری شده از تعاونی ، به بارگیری اقدام گردد و در صورت عدم بارگیری به موقع ، جریمه پتروشیمی بر عهده ی شما خریدار گرامی می باشد .
  10. در صورت عدم تسویه حساب به موقع در تاریخ مشخص شده ، جریمه ی پتروشیمی به عهده ی شما خریدار محترم می باشد .
ردیف نام کالا نوع بسته بندی تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل حداقل خرید مکان تحویل مشخصات کالای قابل عرضه
۱ پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰۰ ۰ ۸۳۷۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی است در غیر این صورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جریمه انبارداری بر عهده مشتری است-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی ۶روزوپس ازآن جریمه تاخیر روزشمار۳% ارزش کالای باقی مانده میباشد .خریداران باید حداکثر تا یک هفته بعد از تسویه مدارک کامل جهت صدور حواله را ارسال کنند در غیر اینصورت مسولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری میباشد.کلیه خریداران میبایست مالیات راپرداخت نماید.لذا شرکت هایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را از اداره مالیاتی درخواست و پیگیری نمایند.هزینه ی پالت چوبی صفر ریال میباشد.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران از طریق پیام کوتاه درج شماره تماس مشتریان در اعلامیه کارگزاران الزامی میباشد.مشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده با مدارک تسویه هستنددرغیراینصورت مسئولیت تاخیرصدورسفارش به عهده مشتری است خریداران مجاز به صادارت وفروش محصولات در بازار نمیباشند.
۲ پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۰ ۸۳۷۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه به منظوررعایت قوانین مبارزه باپولشویی فیش مالیات برارزش افزوده بایستی مستقیمااز حساب شرکت خریداربه حساب مجتمع واریزگردد/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالااز جمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده میباشند/نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده وهزینه ومسئولیت حمل به عهده خریدار میباشد/مهلت برداشت محصول یک هفته بعدازصدور حواله میباشد/عدم برداشت ظرف مدت یک هفته،به عنوان هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصدارزش کالای باقی مانده لحاظ میگردد/خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات دربازار نمی باشند/به منظورواریزوجه مالیات برارزش افزوده شعبه پتروشیمی بانک تجارت شماره حساب۱۸۳۷۹۵۵۴۶وشماره شبایIR350180000000000183795546معرفی میگردد/واریزهزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیرصدور حواله و جریمه های ناشی ازانبارداری به عهده مشتری میباشد.
۳ پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر ۲۵۰۸ ۰ ۸۳۷۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۱ انبار کارخانه نرخ فروش براساس تحویل درب کارخانه است وهزینه ومسئولیت حمل باخریداراست.بامسئولیت فروشنده،کلیه خریداران ازجمله شرکت های مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت۹%مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشد.تحویل کالابه مشتریان منوط به تاییدفاکتورخریدهای قبلی وفعلی درسامانه ثامن است.انطباق اطلاعات مشتریان حقیقی درسامانه ثامن وحواله بورسی الزامی است.طبق ابلاغیه سازمان امورمالیاتی کلیه فاکتورهاازطریق سامانه ثامن صادرمیشوندوخریداران بایددارای کداقتصادی ثبت شده درسامانه ثامن باشندتاامکان صدورحواله وفاکتور میسرباشد.مهلت برداشت محصول ۶روز کاری بعدازصدورحواله است. عدم برداشت ظرف مدت۶ روز کاری ،به عنوان هزینه انبارداری روزانه ۰.۵%ارزش کالای باقیمانده لحاظ میشود.برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات برارزش افزوده بایدمستقیماازحساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزشود.خریداران مجازبه فروش محصول دربازار نمیباشند.واریزهزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی است.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه انبارداری بامشتری است.شماره حساب۲۶۴۹۶۶۵۵۴۳نزد بانک تجارت جهت واریزمالیات برارزش افزوده
۴ پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۱۴۹۶ ۸۳۷۷۵ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت میشود. پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای قیمت هرپالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم میباشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی میباشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت میگردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار میباشد. واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد. واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر میباشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار میباشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمیباشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات الزامی میباشد.فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی ۳ ماه، باکارمزد ۱.۵ درصد ماهیانه میباشد.
۵ پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۰ ۸۳۷۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/هزینه هرپالت پلاستیکی معادل۱۰۰۰۰۰۰ریال که پرداخت بصورت فیش جداگانه الزامی
۶ پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون ۱۱۰ ۰ ۸۳۷۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۱ انبار کارخانه شرکتهای معاف ازمالیات بایدمدارک الزامی ذیل را اعلام کنند درغیراینصورت مشمول مالیات میگردندارائه تائیدفعالیت واستمرارفعالیت درمناطق آزادویژه اقتصادی،ارائه تائیدیه گمرک مناطق آزادویژه مبنی برورودکالای خریداری شده بمنطقه مربوطه،ارائه مفاصاحساب مالیات آخرین دوره۳ماهه مالیاتی فروش بدون مالیات/حداکثرمعادل سهمیه تعیین شده صنایع برای هرواحدتولیدی بقوت خودباقی ومازادبرآن باخذمالیات قابل فروش است.مشتری بایدحداکثر۴۸ساعت اززمان بارگیری محموله رابررسی وهرگونه مشکل کیفی وکمی را(Se@mpc.ir)علام وحضورنماینده فروش شرکت جهت بررسی شکایت واعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت،ازمصرف موادمذکورصرفنظرنماین.زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی حداکثر۶روزکاری ودرصورت تاخیردربرداشت کالاهزینه انبارداری معادل۳%ارزش مانده حواله بصورت روزشمار/خریداران مجازبفروش محصولات دربازارنمیباشدواریزمالیات وسایرهزینهای مرتبط همزمان باتسویه بورسی الزامی،تاخیردرپرداخت مسولیت تاخیر درصدورحواله وجریمه ناشی ازانبارداری برعهده مشتریست/کیسه ۲۵ کیلوگرمی
۷ پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۴۸۰ ۸۳۷۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۴ انبار کارخانه امکان خریدبرای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد. ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:۱-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری۲-آگهی تاسیس۳-روزنامه رسمی آخرین تغییرات۴-اساسنامه(حوزه فعالیت).واریز وجه ارزش افزوده باید بصورت همزمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.کلیه فیش های واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۸ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز ۹۰۲ ۰ ۸۴۹۸۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۱ انبار کارخانه هر محموله یک پالت ۱۳۷۵ کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا ۷ روز پس از تسویه بورسی ، ۱% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد.به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند. هزینه هر پالت پلاستیکی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
۹ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۵۰۴ ۵۰۴ ۸۰۵۳۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۰ ۸۰۵۳۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۱ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۹۹۰ ۱۴۹۶ ۷۸۴۵۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۱۲ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۸۸ ۰ ۸۱۵۹۲ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت میشود. پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای قیمت هرپالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم میباشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی میباشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت میگردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار میباشد. واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد. واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر میباشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار میباشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمیباشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات الزامی میباشد.فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی ۳ ماه، باکارمزد ۱.۵ درصد ماهیانه میباشد.
۱۳ پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه ۶۰۰ ۶۰۰ ۸۱۰۳۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:۱-گواهی ارزش افزوده معتبر۲-پروانه بهره برداری۳-آگهی تاسیس۴-روزنامه رسمی آخرین تغییرات۵-اساسنامه(حوزه فعالیت).واریز وجه ارزش افزوده می بایست به صورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.فیش های واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۴ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۲۵۰۰ ۰ ۸۱۰۳۴ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.هزینه هر پالت پلاستیکی ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه
۱۵ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ جامبوبگ پتروشیمی بندرامام ۸۰۰ ۰ ۸۱۰۳۴ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه
۱۶ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر ۶۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۳۴۰ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۰ انبار کارخانه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۱۶۳۴۱۶۱۸۷ بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد .بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی خریداران نسبت به اعلام مشخصات خود شامل نام کامل شرکت ،کد اقتصادی، آدرس و شماره تلفن می بایست اقدام نمایند در غیر اینصورت تحویل محصول به خریداران فاقد اطلاعات یاد شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . ضمنا خریدار هر محصول بایست حداکثر تا ۶روز کاری پس از تاریخ تحویل نسبت به حمل کل نتاژ خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل ۰.۳ درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روزشمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند. نوع اعتبار از طریق ضمانت نامه بانکی،lcداخلی و واریز وجه نقد به حساب فروشنده می باشد
۱۷ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۴۲ ۰ ۸۱۰۳۴ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت میشود. پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای قیمت هرپالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم میباشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی میباشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت میگردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار میباشد. واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد. واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر میباشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار میباشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمیباشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات الزامی میباشد.فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی ۳ ماه، باکارمزد ۱.۵ درصد ماهیانه میباشد.
۱۸ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان ۶۰۰ ۶۰۰ ۸۶۵۴۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکت های ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل ۳% ارزش کالای باقی مانده ماهانه، بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده معتبر و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده می بایست بصورت هم زمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد و کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد.خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۱۹ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۱۸۹۲ ۸۶۵۴۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ تهران حداقل خرید ۲۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، ۲۱ روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار ۳ درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد. خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نمی باشند. واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورسی الزامیست. پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال بازای هر کامیون ۲۲ تنی بابت هزینه حمل از بندر امام تا شورآباد طی فیش جداگانه به حساب پتروشیمی الزامیست . آدرس انبار : شوراباد، خیابان معدن یازدهم، انبار لیان
۲۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله ۶۶ ۱۱۰ ۹۰۸۷۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ تهران حداقل خرید ۲۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، ۲۱ روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار ۳ درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد. خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نمی باشند. واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورسی الزامیست. پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال بازای هر کامیون ۲۲ تنی بابت هزینه حمل از بندر امام تا شورآباد طی فیش جداگانه به حساب پتروشیمی الزامیست . آدرس انبار : شوراباد، خیابان معدن یازدهم، انبار لیان
۲۱ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۹۰۰ ۰ ۸۶۵۴۷ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.هزینه هر پالت پلاستیکی ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه
۲۲ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۹۰۲ ۰ ۸۶۵۴۷ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی است در غیر این صورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جریمه انبارداری بر عهده مشتری است-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ سررسید تحویل ۶روزوپس ازآن جریمه تاخیر روزشمار۳% ارزش کالای باقی مانده میباشد .خریداران باید حداکثر تا یک هفته بعد از تسویه مدارک کامل جهت صدور حواله را ارسال کنند در غیر اینصورت مسولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری میباشد.کلیه خریداران میبایست مالیات راپرداخت نماید.لذا شرکت هایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را از اداره مالیاتی درخواست و پیگیری نمایند.هزینه ی پالت چوبی صفر ریال میباشد.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران از طریق پیام کوتاه درج شماره تماس مشتریان در اعلامیه کارگزاران الزامی میباشد.مشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده با مدارک تسویه هستنددرغیراینصورت مسئولیت تاخیرصدورسفارش به عهده مشتری است خریداران مجاز به صادارت وفروش محصولات در بازار نمیباشند.
۲۳ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ جامبوبگ پتروشیمی بندرامام ۳۰ ۰ ۸۶۵۴۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه
۲۴ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام ۹۰۰ ۰ ۸۶۵۴۷ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.هزینه هر پالت پلاستیکی ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه
۲۵ پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۲۲۰ ۱۱۰ ۸۳۶۳۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۲۶ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد ۷۲۰ ۷۲۰ ۸۱۵۵۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۴ انبار کارخانه امکان خرید برای شرکتهای ممنوع المعامله از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل ۳% کالای باقیمانده ماهانه به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال مدارک ذیل جهت صدور حواله از سوی خریداران الزامیست : ۱) گواهی نامه ارزش افزوده معتبر ۲)پروانه بهره برداری ۳)آگهی تاسیس ۴)روزنامه رسمی آخرین تغییرات ۵)اساسنامه(حوزه فعالیت) *واریز وجه ارزش افزوده میبایست به صورت همزمان با واریز اصل وجه ارزش کالا صورت پذیرد.کلیه فیشهای واریزی به نام خریدار کالا باشد خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار نمی باشند.
۲۷ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۵۰۶ ۰ ۸۲۰۷۶ نقدی / اعتباری نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت میشود. پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای قیمت هرپالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم میباشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی میباشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت میگردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار میباشد. واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد. واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر میباشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار میباشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمیباشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات الزامی میباشد.فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی ۳ ماه، باکارمزد ۱.۵ درصد ماهیانه میباشد.
۲۸ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۲۵۵۲ ۸۱۵۵۵ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲۲ انبار کارخانه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۱۶۳۴۱۶۱۸۷ بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد .بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی خریداران نسبت به اعلام مشخصات خود شامل نام کامل شرکت ،کد اقتصادی، آدرس و شماره تلفن می بایست اقدام نمایند در غیر اینصورت تحویل محصول به خریداران فاقد اطلاعات یاد شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . ضمنا خریدار هر محصول بایست حداکثر تا ۶روز کاری پس از تاریخ تحویل نسبت به حمل کل نتاژ خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل ۰.۳ درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روزشمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند.
۲۹ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پالت چوبی پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۰ ۸۱۵۵۵ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۰ انبار کارخانه محل تحویل کالا انبار کارخانه پتروشیمی شازند - در کیلومتر ۲۲ جاده اراک - بروجرد بوده مهلت حمل تا ۷ روز پس از تسویه بورسی در غیر این صورت هزینه ی انبارداری روزانه ۱% ارزش مقدار کالای باقیمانده محاسبه و دزیافت می گردد. به اطلاع کلیه خریداران محصولات پتروشیمی میرساند که خریداران مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار نمیباشند لازم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات خریدار شامل نام شرکت ، کد اقتصادی ، آدرس کارخانه ، تلفن ، کد شناسه ملی ، کد شناسه پتروشیمی ، شماره ثبت و کدپستی جهت شرکت ها و نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، کد شناسه پتروشیمی شازند ، آدرس ، تلفن و کدپستی جهت اشخاص حقیقی و نیز ارائه مدارک واریز وجه الزامی می باشد.
۳۰ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۰ ۸۷۴۱۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ تهران حداقل خرید ۲۲۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، ۲۱ روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار ۳ درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد. خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات در بازار نمی باشند. واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورسی الزامیست. پرداخت مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰ ريال بازای هر کامیون ۲۲ تنی بابت هزینه حمل از بندر امام تا شورآباد طی فیش جداگانه به حساب پتروشیمی الزامیست . آدرس انبار : شوراباد، خیابان معدن یازدهم، انبار لیان
۳۱ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۰ ۸۷۴۱۳ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه واریز هزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی است در غیر این صورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جریمه انبارداری بر عهده مشتری است-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی۶روزوپس ازآن جریمه تاخیر روزشمار۳% ارزش کالای باقی مانده میباشد .خریداران باید حداکثر تا یک هفته بعد از تسویه مدارک کامل جهت صدور حواله را ارسال کنند در غیر اینصورت مسولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری میباشد.کلیه خریداران میبایست مالیات راپرداخت نماید.لذا شرکت هایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را از اداره مالیاتی درخواست و پیگیری نمایند.هزینه ی پالت چوبی صفر ریال میباشد.جهت اعلام شماره سفارش به خریداران از طریق پیام کوتاه درج شماره تماس مشتریان در اعلامیه کارگزاران الزامی میباشد.مشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده با مدارک تسویه هستنددرغیراینصورت مسئولیت تاخیرصدورسفارش به عهده مشتری است خریداران مجاز به صادارت وفروش محصولات در بازار نمیباشند
۳۲ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۴۷۰۸ ۸۳۵۴۶ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل ازانبارتهران باهماهنگی و واریز۴۲میلیون ریال برای هرماشین به حساب اعلامی دراتوماسیون.مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه روزانه۰.۵%ارزش کالای باقیمانده باواریزبه حساب اعلامی.مالیات بایدمستقیماازحساب خریداربه مجتمع واریزشود.بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادو ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات هستند.خریدارمجازبه فروش محصول دربازارنیست،در غیراین صورت شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشود.واریزهزینه ومالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسررسید۳ماهه ازبانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت ومعدن وملی موردپذیرش است.درصورت فروش کل محصول عرضه شده خریدهای نقدی شامل۳%تخفیف است.درصورت تحقق شرایط مذکورتسویه حساب تندگویان بامشتریان پایان هرفصل میباشد.برای خریداران اعتباری درصورت خرید۱۰۰۰تن ماهانه درصدکارمزداعتباری۲%-۱۰۰۱تا۱۵۰۰تن۱.۸%-بالای۱۵۰۰تن۱.۵%محاسبه میگردد.
۳۳ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۸۵۴۷۹ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل ازانبارتهران باهماهنگی و واریز۴۲میلیون ریال برای هرماشین به حساب اعلامی دراتوماسیون.مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه روزانه۰.۵%ارزش کالای باقیمانده باواریزبه حساب اعلامی.مالیات بایدمستقیماازحساب خریداربه مجتمع واریزشود.بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادو ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات هستند.خریدارمجازبه فروش محصول دربازارنیست،در غیراین صورت شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشود.واریزهزینه ومالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسررسید۳ماهه ازبانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت ومعدن وملی موردپذیرش است.درصورت فروش کل محصول عرضه شده خریدهای نقدی شامل۳%تخفیف است.درصورت تحقق شرایط مذکورتسویه حساب تندگویان بامشتریان پایان هرفصل میباشد.برای خریداران اعتباری درصورت خرید۱۰۰۰تن ماهانه درصدکارمزداعتباری۲%-۱۰۰۱تا۱۵۰۰تن۱.۸%-بالای۱۵۰۰تن۱.۵%محاسبه میگردد.
۳۴ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۵۰۶ ۸۵۲۳۸ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل ازانبارتهران باهماهنگی و واریز۴۲میلیون ریال برای هرماشین به حساب اعلامی دراتوماسیون.مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه روزانه۰.۵%ارزش کالای باقیمانده باواریزبه حساب اعلامی.مالیات بایدمستقیماازحساب خریداربه مجتمع واریزشود.بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادو ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات هستند.خریدارمجازبه فروش محصول دربازارنیست،در غیراین صورت شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشود.واریزهزینه ومالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسررسید۳ماهه ازبانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت ومعدن وملی موردپذیرش است.برای خریداران اعتباری درصورت خرید۱۰۰۰تن ماهانه درصدکارمزداعتباری۲%-۱۰۰۱تا۱۵۰۰تن۱.۸%-بالای۱۵۰۰تن۱.۵%محاسبه میگردد.درصورت تحقق شرایط مذکورتسویه حساب تندگویان بامشتریان پایان هرفصل میباشد.
۳۵ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۸۸۵۴۱ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه تحویل ماهشهر.درصورت تمایل ازانبارتهران باهماهنگی و واریز۴۲میلیون ریال برای هرماشین به حساب اعلامی دراتوماسیون.مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه روزانه۰.۵%ارزش کالای باقیمانده باواریزبه حساب اعلامی.مالیات بایدمستقیماازحساب خریداربه مجتمع واریزشود.بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادو ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات هستند.خریدارمجازبه فروش محصول دربازارنیست،در غیراین صورت شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدودمیشود.واریزهزینه ومالیات همزمان باتسویه الزامیست.درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه هامسئولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتریست.فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسررسید۳ماهه ازبانکهای ملت.تجارت.صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت ومعدن وملی موردپذیرش است.درصورت فروش کل محصول عرضه شده خریدهای نقدی شامل۳%تخفیف است.درصورت تحقق شرایط مذکورتسویه حساب تندگویان بامشتریان پایان هرفصل میباشد.برای خریداران اعتباری درصورت خرید۱۰۰۰تن ماهانه درصدکارمزداعتباری۲%-۱۰۰۱تا۱۵۰۰تن۱.۸%-بالای۱۵۰۰تن۱.۵%محاسبه میگردد.
۳۶ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۰ ۹۳۸۵۷ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/در صورت درخواست مشتری برای برداشت محصول ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-845نام تجاری گریدBG-840Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-840Nمیباشد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد
۳۷ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۶۶ ۰ ۹۶۴۸۹ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/در صورت درخواست مشتری برای برداشت محصول ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-841نام تجاری گریدBG-840Sبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-840Sمیباشد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد
۳۸ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۱۴۹۶ ۹۳۱۱۷ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/درصورت فروش کل محصول عرضه شده خریدنقدی۳%تخفیف/بادرخواست مشتری تحویل ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال بابت هرماشین بحساب اعلام شده/مهلت حمل۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه۰/۵%ارزش کالای باقیمانده به حساب های اعلام شده/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/واریزهزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(۰/۵%) برعهده مشتری میباشد/برای خریداران اعتباری خرید۱۰۰۰تن ماهانه کارمزد۲%و۱۰۰۱تا۱۵۰۰تن ۱.۸%وبالای ۱۵۰۰تن ماهانه۱/۵%محاسبه میگردد/صورت تحقق شرایط مذکور،تسویه حساب پتروشیمی تندگویان بامشتریان پایان هرفصل می باشد
۳۹ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۵۰۶ ۸۹۸۲۶ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/در صورت درخواست مشتری برای برداشت محصول ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-785نام تجاری گریدBG-780Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-780Nمیباشد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد
۴۰ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۰۰۲ ۹۱۵۵۴ نقدی / اعتباری سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه فروش اعتباری فقط بااعتباراسنادی یاLCباسرسید۳ماهه ازبانکهای ملت،تجارت،صادرات.رفاه.سپه.کشاورزی.صنعت معدن.ملی/درصورت فروش کل محصول عرضه شده خریدنقدی۳%تخفیف/بادرخواست مشتری تحویل ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال بابت هرماشین بحساب اعلام شده/مهلت حمل۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه۰/۵%ارزش کالای باقیمانده به حساب های اعلام شده/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/واریزهزینه مالیات همزمان باتسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(۰/۵%) برعهده مشتری میباشد/برای خریداران اعتباری خرید۱۰۰۰تن ماهانه کارمزد۲%و۱۰۰۱تا۱۵۰۰تن ۱.۸%وبالای ۱۵۰۰تن ماهانه۱/۵%محاسبه میگردد/صورت تحقق شرایط مذکور،تسویه حساب پتروشیمی تندگویان بامشتریان پایان هرفصل می باشد
۴۱ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان ۲۲۰ ۰ ۸۹۰۸۶ نقدی سلف ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۲۲ انبار کارخانه انبارماهشهر/در صورت درخواست مشتری برای برداشت محصول ازانبارتهران باپرداخت۴۲میلیون ریال به ازای هر ماشین بحساب۴۹۲۵۷۸۱۲۲۰ملت باکدشناسه/مهلت حمل تا۷روزپس ازتاریخ تحویل وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدارزش کالای باقیمانده به حساب۱۴۹۵۲۳۰۵۶۲ملت باشناسه۹۰۰۸۳۵۸۰۳۱۶جهت واریزجرایم تاخیردربرداشت اعلام میگردد/فیش مالیات مستقیماازحساب خریداربه حساب مجتمع واریزگردد،درغیراینصورت امکان صدورحواله وجودندارد/بامسئولیت عرضه کننده خریداران ازجمله شرکتهای مستقردرمناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است.خریداران محصولات مجازبه فروش دربازارنمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض،حواله های شرکتهای مذکورمتوقف وکدپتروشیمی مسدودمیشود/نمادBG-735نام تجاری گریدBG-730Nبوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپکBG-730Nمیباشد/واریزهزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی/درصورت تاخیردرپرداخت مالیات وسایرهزینه های مرتبط مسوولیت تاخیرصدورحواله وجریمه های ناشی ازانبارداری(روزانه۰.۵%)برعهده مشتری میباشد
۴۲ پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه ۱ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول ۱۹۸ ۰ ۸۰۰۸۷ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه (MCH3713-2Q)واریز هزینه مالیات همزمان با تسویه الزامی-حداکثر زمان حمل محصول ازتاریخ تسویه بورسی۶روزوپس ازآن جریمه تاخیر روزشمار۳% ارزش کالای باقی مانده میباشد .خریداران باید حداکثر تا یک هفته بعد از تسویه مدارک کامل جهت صدور حواله را ارسال کنند در غیر اینصورت مسولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری میباشد.کلیه خریداران میبایست مالیات راپرداخت نماید.لذا شرکت هایی که مشمول معافیت مالیاتی میباشند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را از اداره مالیاتی درخواست و پیگیری نمایند.هزینه ی پالت چوبی صفر ریال میباشد.خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری اقدام نمایند .مشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده با مدارک تسویه هستنددرغیراینصورت مسئولیت تاخیرصدورسفارش به عهده مشتری است خریداران مجاز به صادارت وفروش محصولات در بازار نمیباشند.گواهی آنالیز کیفیت محصولاتoffبرای کارگزار ارسال گردیده و در صورت درخواست مشتری قابل ارائه میباشد.
۴۳ پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۷ ۰ ۷۰۶۰۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۷ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴۴ پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی جم ۲۴۰ ۰ ۷۰۶۰۹ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۰ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴۵ پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی بندرامام ۵۰ ۰ ۷۲۹۲۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه
۴۶ پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه ۱ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم ۳۷۴ ۰ ۷۹۱۵۰ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۲۲ انبار کارخانه زمان مجاز حمل ۳ روز کاری از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر روز تاخیر ۰.۰۰۲۵ ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.پرداخت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر پالت بابت قیمت پالت پلاستیکی طی فیش جداگانه الزامی است و حداکثر وزن هر پالت ۱۳۷۵ کیلوگرم می باشد،واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و به ازای تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز و ارسال مبالغ فیش هابه صورت ساتنا و یا فاقد پرفراژ بانکی خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد.نام واریز کننده فیش باید با خریدار کالا یکسان باشد.واریز وجوه فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد و هرگونه خطا در واریز وجه به عهده خریدار می باشد.خریداران مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشند.مدارک در خواستی برای شرکت های معاف از مالیات ارسال در غیر اینصورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد الزامی میباشد.
۴۷ پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر ۷۰۰ ۰ ۷۷۸۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۰ انبار کارخانه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۱۶۳۴۱۶۱۸۷ بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد .بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی خریداران نسبت به اعلام مشخصات خود شامل نام کامل شرکت ،کد اقتصادی، آدرس و شماره تلفن می بایست اقدام نمایند در غیر اینصورت تحویل محصول به خریداران فاقد اطلاعات یاد شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود . ضمنا خریدار هر محصول بایست حداکثر تا ۶روز کاری پس از اولین اعلام بار توسط فروشنده نسبت به حمل کل نتاژ خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل ۰.۳ درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روزشمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند.
۴۸ پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه ۱ جامبوبگ پتروشیمی بندرامام ۵۰ ۰ ۷۷۸۹۲ نقدی نقدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۰ انبار کارخانه خریدارمکلف به واریزمالیات برارزش افزوده است /شرکتها باارائه مدارک ذیل از پرداخت مالیات معاف می باشند:۱-گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه۲-گواهی ثبت نام در اداره امور مالیاتی۳-گواهی فعالیت و استقراردرمناطق آزادتجاری۴-تصویرپروانه بهره برداری۵-آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت را به صورت کپی برابر اصل /در صورت عدم حمل محصولات خریداری شده تا یک هفته پس از تاریخ تحویل،شامل هزینه انبارداری روزانه ۰.۵ درصد ارزش محصول باقیمانده خواهد شد. جهت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی فیش مالیات بایستی مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریزگردد.خریداران اجازه فروش محصول در بازار را ندارند.واریز هزینه مالیات و سایر هزینه های جانبی همزمان با تسویه الزامی است.در صورت تاخیر در پرداخت مالیات و سایر هزینه های مرتبط،مسئولیت تاخیر صدور حواله و جریمه های ناشی از انبارداری به عهده مشتری است.تلورانس تحویل در محصولات جامد۱۳۷۵ومایع۲۵۰۰کیلوگرم است.محل تحویل ماهشهر - پالت پلاستیکی ۱۰ ردیفه

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند