کلمه کلیدی را تایپ کنید

مواد پلیمری و تولیدکنندگان

مواد پلیمری و تولیدکنندگان

مواد پلیمری و تولیدکنندگان

مواد پلیمری و تولیدکنندگان

بانیار پلیمر
 • SE – 4000
 • SE – 3000
 • F – 2000
 • SE – 2000
 • SE – 1000
 • F – 1000
 • F – 4000
 • F – ۳۰۰۰
پتروشیمی اروند
 • E – 6834
 • S – 7042
 • S – 6532
 • S – 5831
پتروشیمی ایلام
 • F – 7000
 • HD – 2200J
پتروشیمی آبادان
 • S – 57
 • S – 70
 • S – 60
 • S – 65
مواد پلیمری و تولیدکنندگان
پتروشیمی تخت جمشید
 • TJPC – 1220
 • TJPC – 1712
 • TJPC –  ۱۵۰۲
پتروشیمی تخت جمشید پارس
 • TJPS – G1551
پتروشیمی بندر امام
 • SBR – 1712
 • S – 7054
 • SBR – 1502
 • S – 6558
 • SBR – 1500
 • S – 6058
 • LF – 0200
 • LH – 0075
 • HB – ۰۰۳۵
پتروشیمی تندگویان
 • PET – TG621 (Semi Dull)
 • PET – TG645 (Semi Dull)
 • PET – TG645 (Super Bright)
 • Pars PET – TG641 (Semi Dull)
 • PET – BG732
 • PET – BG781
 • PET- BG845
 • PET – TG41 (Super Bright)
 • PET – BG761
 • PET – BG805
 • PET – BG825
 • ET – amorphous chips
 • PET – BG785
 • PET – BG800
 • PET – BG841
مواد پلیمری و تولیدکنندگان
پتروشیمی خوزستان
 • EPIRAN – 01 X – 75
 • EPIRAN – 11
 • EPIRAN – 04
 • PGPC – 0712
 • EPIRAN – 06 (SPL)
 • EPIRAN – 10
 • PGPC – 2230
 • PGPC – 1822
 • EPIRAN – 06(EXCL)
 • EPIRAN – 05
 • PGPC – 1218
 • PGPC – 0407
پتروشیمی رجال
 • RG – 1102XL
 • RG – 1102H
 • RG – 1101XP
 • RG – 1101S
 • RG – 1102XK
 • RG – 1104K
 • RG – 1101P
 • RG – 3212 E
 • RG – 1102L
 • RG – 1101XN
 • RG – 1101XS
 • RG – 1101XXS
پتروشیمی غدیر
 • S – 57
 • S – 70
 • S – 65
پتروشیمی قائد بصیر
 • SAN – 5
 • SAN – 2
 • ABS – 50
 • ABS – 65
 • ABS – 28
 • SAN – 4
 • SAN – 1
 • ABS – 80
 • ABS – 60
 • SAN – 3
 • ABS – 70sr
 • ABS – 40
 • ABS – 10
مواد پلیمری و تولیدکنندگان
پتروشیمی مهر
 • F – 7000
پتروشیمی لرستان
 • HD – 54404(I4)
 • LL – 22403
 • HD – 62107 UV
 • LL – 22402
 • HD – 62107
 • LL –  ۲۲۴۰۱
پتروشیمی پلی نار
 • P – YI250
 • P – SE060
پلی پروپیلن جم
 • Jampilen (EPX – 3130UV)
 • Jampilen – HP564S
 • Jampilen – EP440G
 • Jampilen – HP550J
 • Jampilen – HP510L
 • Jampilen (HP552R)
 • Jampilen (HP422H)
 • Jampilen – EP440L
 • Jampilen( HP502R)
 • Jampilen – HP525J
 • Jampilen(RP340R)
 • Jampilen(RP340N)
 • Jampilen(EP548R)
 • Jampilen(HP502P)
 • Jampilen – EP332L
مواد پلیمری و تولیدکنندگان
طاها سازان پیشتاز
 • GP35
 • GP26
محب پلیمر قم
 • MP08
پتروشیمی مهاباد
 • LL – 22401
 • LL – 22402
 • LL – 22403
پتروشیمی امیرکبیر
 • BL3 (GF 4760)
 • LL 0209 – KJ
 • LL 0209 – AA
 • I4 (GD 7255)
 • LL0220 KJ
 • EX3 (GM 5010 T2N)
 • Lupolen – 2420H
 • I3 (GC7260)
 • LL0220 AA
 • EX5 (GM 9450 F)
مواد پلیمری و تولیدکنندگان
پتروشیمی آریا سول
 • LTM 2047 – 37 (LFI2047A)
 • MCH 3713 (MF 3713)
 • LTl 2130 (LH0030)
 • LTH 1922 (LIM19220)
 • HCH 5020(HB5020)
 • LTM2119X (LF0190)
 • HCH 5110 (HF5110)
 • LTM 2047 37(LP0470KJ
پتروشیمی جم
 • HD – 60507
 • ۳۸۵۰۴UV
 • HM9450F (EX5)
 • HM – 8355 (BL4)
 • HM – 5010 T2N (EX3)
 • ۲۲۵۰۱ KJ
 • HF – 4760 (BL3)
 • HB – 52518
 • LL 32604 UV
 • ۲۲۵۰۱ AA
 • HD 52505 UV
 • HD 52511
پتروشیمی تبریز
 • EPS (coated oversize)
 • WP526 ( EPS khoraki)
 • HS321 (EPS 300)
 • HD6040UA
 • HD6070UA
 • GPPS1160
 • HD5030EA
 • LL 0220 KJ
 • LL 0209 AA
 • EPS (uncoated superfine)
 • FC422 (EPS 400)
 • HS121 (EPS 100)
 • HD5218EA
 • GPPS1460
 • HD5030SA
 • HD3840UA
 • LL 0209KJ
پتروشیمی شازند
 • Moplen Z30S
 • Moplen HP550J
 • Moplen EPC40R (R40)
 • Purell RP270G
 • Moplen HP552R
 • HD 3840UA
 • LL0209AA
 • BR-1220
 • BL3
 • Moplen HP565S
 • EP2X83CI
 • V30S
 • LL 0410AA
 • HD 5620 EA
 • EX3
 • Molpen EPD60R (R60)
 • ARP230
 • EP2X83CE
 • Molpen HP500N
 • LL 0209 KJ
مواد پلیمری و تولیدکنندگان
پتروشیمی لاله
 • ۲۰۰۴TC37
 • L1922T
 • L2100TN00
 • ۲۱۰۱TN47
 • ۲۴۰۴TC47
 • L2102TX00
پتروشیمی مارون
 • EX3-100S(HM CRP100N)
 • T31SE
 • EP-C40R
 • X30G
 • C30S
 • Z30G
 • HF-4760(BL3)
 • T30G
 • V79S
 • HD – I4
 • F30G
 • Z30S
 • EP1X35AF
 • V30G
 • HD – EX5
پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
 • HM9450F (EX5)
 • HD7255 (I4)
 • HF4760 (BL3)
 • HF7750M (EX2)
 • HC7260 (I3)
 • HD7255 (I4) UV
 • HC7260 (I3) UV
نوید زرشیمی
 • Parslen ZR340R
 • Parslen ZH510L
 • Parslen ZH500M
 • Parslen ZB332C
 • Parslen ZH422H
 • Parslen ZH552R
 • Parslen ZH550J
 • Parslen ZR230C
 • Parslen  ZH 525J
 • Parslen ZH520J
 • Parslen ZB332L
 • Parslen ZH515MA

منبع : بورس کالای ایران

ارسال نظر

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند