کلمه کلیدی را تایپ کنید

لوح تقدیر : اولین نمایشگاه تخصصی ملی « توانمندی های بخش تعاون کشور» 

لوح تقدیر : اولین نمایشگاه تخصصی ملی « توانمندی های بخش تعاون کشور» 

تندیس : نخستین همایش تعاون ، اقتصاد مقاومتی ، صنایع پتروشیمی

تندیس : نخستین همایش تعاون ، اقتصاد مقاومتی ، صنایع پتروشیمی

« گواهی تعهد تعالی »

« گواهی تعهد تعالی »

تندیس : هفتمین جشنواره تعالی ، مدیریت تعاون

تندیس : هفتمین جشنواره تعالی ، مدیریت تعاون

« گواهی تعهد تعالی »

« گواهی تعهد تعالی »

 

تندیس : جشنواره ملی تعالی ، مدیریت تعاون

تندیس : جشنواره ملی تعالی ، مدیریت تعاون

 

لوح تقدیر : همایش تولید و توسعه پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاون

لوح تقدیر : همایش تولید و توسعه پایدار صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاون

لوح تقدیر : آئین تحلیل از فعالان صنعت پلاستیک

لوح تقدیر : آئین تحلیل از فعالان صنعت پلاستیک